پژوهشکده زن و خانواده

الگوی جامع شخصیت زن مسلمان؛ تعاریف و ساختار

اهتمام اصلی این پژوهش سامان‌مند‌کردن مطالعات زن‌پژوهی دینی است که در سه فصل سازماندهی شده است. فصل نخست، سه رویکرد اصلی در میان اندیش‌مندان مسلمان نسبت به مسائل زنان را بیان کرده است.

قیمت : 2,350 تومان
افزودن به سبد خرید

فصل نخست، سه رویکرد اصلی در میان اندیش‌مندان مسلمان نسبت به مسائل زنان را بیان کرده است. نویسنده، طراحی الگوی شخصیت زن مسلمان را صرفاً مبتنی بر روی‌کرد تمدن‌گرایانه قابل دفاع می‌داند.
در فصل دوم به مهم‌ترین مفاهیم الگوی شخصیت زن مسلمان هم‌چون نظام، الگو و شخصیت پرداخته شده است.
فصل سوم به ساختار الگوی جامع شخصیت زن پرداخته و مراحل رسیدن به این نتیجه را بررسی کرده است. کیفیت ارتباط الگو و نظام از یک سو و رابطه‌ی الگو با فرآیند‌های اجتماعی و تاریخی از سوی دیگر از مهم‌ترین مباحث این فصل است. به علاوه در این فصل از چرایی تحول در الگو و ضرورت نگرش توسعه‌ای به مقوله‌ی الگوسازی بحث شده است.

فهرست عناوین:
مقدمه‌ ناشر
مقدمه‌
فصل‌ اوّل‌: مسائل‌ زنان‌ و سه‌ روی‌کرد تئوریک‌
1. روی‌کرد سنت‌گرایی‌ اسلامی‌
2. روی‌کرد تجددگرایی‌ اسلامی‌
3. روی‌کرد تمدن‌گرایی‌ اسلامی‌
روی‌کردهای‌ سه‌گانه‌ از نگاهی‌ دیگر
فصل‌ دوّم‌: تبیین‌ مفاهیم‌ کلیدی‌ و اساسی‌
نظام‌
شخصیت‌
نظام شخصیت‌
جامعیت
الگو
ظرفیت‌های‌ اجتماعی‌ و تاریخی
فصل‌ سوّم‌: ساختار الگوی‌ جامع‌ شخصیت‌ زن‌
ساختار نظام‌ جامع‌ شخصیت‌ زن‌ در اسلام‌
اصول‌ حاکم‌ بر نظام‌ شخصیت‌ زن‌ در اسلام‌
روش‌ دست‌یابی‌ به‌ نظام‌ شخصیت‌ زن‌
پرسش‌های‌ بنیادین‌ و مبانی‌ نظری
الگوی‌ جامع‌ شخصیت‌ زن‌ در اسلام‌
ساختار الگوی‌ شخصیتی‌
انواع‌ ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها
ساختار داخلی‌ الگوی‌ شخصیت‌ زن
روش‌ تنظیم‌ الگو
تحول‌ و توسعه‌ در الگوی‌ شخصیت‌
برنامه‌ عمل
مسئله‌شناسی
فهرست‌ منابع‌
نمایه‌ موضوعی‌

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

برچسب ها: