پژوهشکده زن و خانواده

شروط غیر‌معتبر و آثار حقوقی آن در کنوانسیون رفع تبعیض کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

این اثر به بررسی رژیم حقوقی کلی مربوط به شرط در حقوق معاهدات با نظر به خصوصیات معاهدات حقوق بشری و به‌طور خاص کنوانسیون رفع تبعیض می‌پردازد.

قیمت : 840 تومان
افزودن به سبد خرید

این اثر به بررسی رژیم حقوقی کلی مربوط به شرط در حقوق معاهدات با نظر به خصوصیات معاهدات حقوق بشری و به‌طور خاص کنوانسیون رفع تبعیض می‌پردازد.
نویسنده‌ در آغاز توضیحاتی در باب‌ مفهوم شرط در معاهدات، مقایسه آن‌ با اعلامیه تفسیری‌ و‌ نیز فلسفه شرط ‌ارائه ‌می‌کند. این اثر به کوشش مصطفی فضائلی نوشته شده است.

فهرست عناوین:
پیش‌گفتار
مقدّمه‌
فصل‌ اول‌
* مفهوم‌، ماهیت‌ و فلسفه شرط‌
بند یکم‌ ـ مفهوم‌ شرط‌ در حقوق‌ معاهدات‌
بند دوم‌ ـ ماهیت‌ شرط‌ و مقایسه آن‌ با اعلامیه تفسیری‌
بند سوم‌ ـ زمان‌ شرط‌‌گذاری‌
بند چهارم‌ ـ فلسفه شرط‌
فصل‌ دوّم‌
* رژیم‌ حقوقی‌ شرط‌ و تطبیق‌ آن‌ بر کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
بند یکم‌ ـ معیارهای‌ اعتبار شرط‌
الف‌) معاهدات‌ شرط‌پذیر
ب‌) شروط‌ پذیرفتنی‌
ج‌) مفهوم‌ موضوع‌ و هدف‌
بند دوم‌ ـ امکان‌ شرط‌ در کنوانسیون‌ رفع‌ تبعیض‌
الف‌) موضوع‌ و هدف‌ کنوانسیون‌ رفع‌ تبعیض‌
ب‌) شروط‌ کلی‌ بر کنوانسیون‌ رفع‌ تبعیض‌
ج‌) مراجع‌ صلاحیت‌‌دار برای‌ قضاوت‌ در مورد شرط‌
فصل‌ سوّم‌
* آثار حقوقی‌ شرط‌های‌ غیرمعتبر
بند یکم‌ ـ بررسی‌ چهار گزینه‌ در مورد آثار
بند دوم‌ ـ رویه کمیته رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌
الف‌) تشکیل‌ کمیته‌، ترکیب‌ اعضا و جایگاه‌ آن‌
ب‌) صلاحیت‌ کمیته‌
فصل‌ چهارم‌
* مـلاحظات‌ پایانـی‌
* ملحقات
1. متن‌ کنوانسیون‌ رفع‌ کلیه‌ اشکال‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌
2. موادی ‌از کنوانسیون ‌وین ‌(1969) راجع ‌به‌ حقوق ‌معاهدات‌
منابع‌
الف‌) کتب‌ و مقالات‌ فارسی‌
ب‌) کتب‌ و مقالات‌ انگلیسی
ج‌) اسناد حقوقی‌ بین‌المللی‌
د) گزارش‌های‌ ارگان‌ها و کنفرانس‌های‌ بین‌المللی‌

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

برچسب ها: