پژوهشکده زن و خانواده

جایگاه خانواده و جنسیت در نظام تربیت رسمی

این اثر دارای پنج فصل است؛ در فصل نخست به تبیین دو نگاه خانواده‌محور و جنسیت‌‌محور در نظام تربیت رسمی به عنوان مقدمه پرداخته شده و در آن، نظریه مختار، پرسش‌ها و فرضیه‌های تحقیق، پیشینه‌ی پژوهش، بررسی‌های مفهومی، تبعیض جنسیتی و عدالت جنسیتی ...

قیمت : 6,000 تومان
افزودن به سبد خرید

این اثر دارای پنج فصل است؛ در فصل نخست به تبیین دو نگاه خانواده‌محور و جنسیت‌‌محور در نظام تربیت رسمی به عنوان مقدمه پرداخته شده و در آن، نظریه مختار، پرسش‌ها و فرضیه‌های تحقیق، پیشینه‌ی پژوهش، بررسی‌های مفهومی، تبعیض جنسیتی و عدالت جنسیتی تبیین شده است. در فصل دوم و سوم ادبیات نظری، تحولات عینی و نظام تربیتی خانواده‌محور و جنسیت‌گرا، مبانی و پیش‌‌فرض‌های آن بررسی و بحث می‌شود.
نویسنده در فصل چهارم با ارائه مقدمه‌ای به اهداف و ضرورت‌های نظام تربیت خانواده‌مدار و جنسیت‌گرا پرداخته است و در فصل پنجم طرح دامنه نظام تربیتی متمایز را شامل بر محتوای برنامه درسی، فوق‌برنامه و اوقات فراغت، ورزش، روش تربیت، ارزش‌یابی آموزشی و پرورشی و ضوابط و مقررات حاکم بر مدرسه، فضا و تجهیزات آموزشی، تربیت معلم و منابع انسانی، الگوی ارتباطی خانه و مدرسه معرفی و نتیجه‌ای کلی ارائه می‌کند.

فهرست عناوین:
سخن نخست
پیش‌گفتار
فصل اوّل: کلّیّات
1. مقدّمه
2. نظریّه مختار
3. پرسش‌ها و فرضیّه‌های تحقیق
4. پیشینه پژوهش
5. بررسی‌های مفهومی
5-1. آموزش و پرورش
5-2. فلسفه تعلیم و تربیت
5-3. برنامه درسی
5-4. آندروژنی(دوجنسیّتی)
5-5. جنس و جنسیّت
5-6. هویّت جنسی
5-7. پایگاه
5-8. نقش جنسی
6. تبعیض جنسیّتی، عدالت جنسیّتی
فصل دوم: ادبیّات نظری و تحوّلات عینی
1. مقدّمه
2. ادبیّات نظری
3. تحوّل در نظام تربیت رسمی
3-1. تحوّلات آموزشی دختران در غرب
3-2. تحوّلات آموزشی دختران در ایران
فصل سوم: نظام تربیتی خانواده‌مدار و جنسیّت‌گرا، مبانی و پیش‌فرض‌ها
1. برابری انسانی و ارزشی زن و مرد
2. تفاوت‌های تکوینی
2-1. منشأ تفاوت‌ها
2-2. فلسفه تفاوت‌ها
2-3. پیامد پذیرش تفاوت‌ها
3. تمایز جنسیّتی در موقعیّت‌ها و نقش‌ها
3-1. سرپرستی خانواده
3-2. مادری
3-3. سرپرستی اجتماعی
3-4. جهاد نظامی
4. تمایز جنسیّتی در حقوق
5. خانواده، بنیانی طبیعی
6. توجّه به عناصر ثابت در تحوّلات اجتماعی
7. جایگاه خانواده در فرایند تربیت
8. جایگاه دولت در فرآیند تربیت
9. جامعیّت و نظام‌مندی دین
10. درهم‌تنیدگی ساحت‌های تربیت
11. ضرورت تدوین احکام فقه حکومتی
فصل چهارم: نظام تربیت خانواده‌مدار و جنسیّت‌گرا، ضرورت‌ها و اهداف
1. مقدّمه
2. ضرورت و اهمّیّت طرّاحی نظام تربیت خانواده‌مدار و جنسیّت‌گرا
3. نظام تربیت رسمی، اهداف جنسیّتی و خانواده‌محورانه
فصل پنجم: دامنه نظام تربیتی متمایز
1. مقدّمه
2. محتوای برنامه درسی
3. فوق‌برنامه و اوقات فراغت
4. ورزش
5. روش تربیت
6. ارزش‌یابی آموزشی و پرورشی
7. ضوابط و مقرّرات حاکم بر مدرسه
8. فضا و تجهیزات آموزشی
9. تربیت معلّم و منابع انسانی
10. الگوی ارتباطی خانه و مدرسه
11. نتیجه کلّی
12. ملاحظات پایانی

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.