پژوهشکده زن و خانواده

مادری؛ حقوق و مسئولیت ها

کتاب «مادری؛ حقوق و مسئولیت ها» در زمره آثار جدید منتشر شده از سوی مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد. این اثر تلاش دارد به مقایسه جایگاه مادری در اسلام با اندیشه های غربی، آموزه های ادیان آسمانی، دانش های فمنیستی و معاهدات بین المللی بپردازد.

قیمت : 9,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب «مادری؛ حقوق و مسئولیت ها» در زمره آثار جدید منتشر شده از سوی مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد. این اثر تلاش دارد به مقایسه جایگاه مادری در اسلام با اندیشه های غربی، آموزه های ادیان آسمانی، دانش های فمنیستی و معاهدات بین المللی بپردازد. خواننده با مطالعه این کتاب پاسخ این پرسش را خواهد یافت که آموزه های اسلامی چه تصویری از جایگاه، نقش ها و مسئولیت های مادری ارائه می کند؟ همچنین می توان اهمیت مادری در نگاه دین و حقوق و تکالیف مرتبط با نقش های مادری را مرور کرد و با مسئولیت ها و آداب مادری از منظراسلام آشنا شد. در پایان نیزبدیل های مادری از جمله تلقیح مصنوعی و جای گزینی در شیردهی و مراقبت مورد بررسی و نقادی قرار گرفته است.

فهرست عناوین:
1. پیشگفتار 7
2. مقدمه 9
3. پرسش های تحقیق 12
فصل اوّل. اهمیّت و جایگاه مادری 15
4. ارزش مادری در اندیشهی فلاسفهی غرب 15
5. ارزش مادری در ادیان آسمانی 19
6. مادری در اندیشه‌ی فمینیسم 21
7. مادری در معاهدات بینالمللی 30
8. کنوانسیون حقوق کودک 33
9. جایگاه مادری در اسلام 34
10. آثار مادری 42
11. زمینه های تکوینی مادری 47
12. اولویّت مادری 54
فصل دوّم. مسئولیّتهای مادری 61
13. پاکدامنی 61
14. حضانت 65
15. محبّت و مراقبت 69
16. تربیت 74
17. انفاق 85
فصل سوّم. بدیلهای مادری 92
18. تلقیح مصنوعی 92
19. جایگزینی در شیردهی 96
20. جایگزینی در مراقبت 98
فصل چهارم. وظایف دیگران در برابر مادر 104
21. وظیفه ی فرزند 104
22. وظیفه‌ی همسر و خویشاوندان 112
23. وظایف جامعهی مؤمنان 114
24. وظایف حکومت در برابر مادری 116
فهرست منابع 130

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

برچسب ها: