پژوهشکده زن و خانواده

آسیب‌شناسی نگاه به زن و خانواده(بیانیه سال1385)

این بیانیه‌، با رویکردی برگرفته از فرهنگ نبوی به آسیب‌شناسی نگاه به خانواده می‌پردازد. تغییر نگرش‌ها و اصلاح رویه‌ها و قوانین مربوط به زن و خانواده، در دهه‌های اخیر، مسیر مطمئن و رو به رشدی را نپیموده است و انحطاط پیش‌ از آن‌که نتیجه تأثیرپذیری از گفتمان فمینیستی و برخی نظریه‌های علوم‌ اجتماvعی باشد، معلول سیطرة ادبیات مدرن و سرمایه‌داری، بر ساختارهای علوم انسانی و جریان‌های اجتماعی است. در این بیانیه اصلاح اساسی در این زمینه، نیازمند تدوین نظریه اسلامی زن و خانواده و جریان یافتن ادبیات دینی در ساختارهای علوم انسانی و برنامه‌ریزی کلان اجتماعی دانسته شده است. دست‌یابی به این مهم مسئولیتی سنگین بر دوش اندیشمندان مسلمان قرار می‌دهد که از پرسشگری و نقد دیدگاه‌های موجود آغاز می‌شود و بر متون وحیانی و سنت نبوی استوار می‌گردد.

فهرست مطالب:
الف. آسیب‌شناسی دفاع از حقوق زنان
اول. مسئله‌شناسی‌ها
دوم. شاخص‌سازی‌ها
سوم. تعارف و مفاهیم بنیادین و کاربردی
1. همتا دانستن زن و مرد
2. توجه به ارزش دختران و تشویق به پرورش و حمایت از آنان
3. بیعت با زنان
4. توجه به شخصیت‌های ویژه
5. پرورش عملی زنان
اول. تبیین نقش‌های جنسیتی
دوم. توصیه به حسن ایفای نقش
سوم. حمایت از نقش‌ها
ب. آسیب‌شناسی نگاه به خانواده در ایران
نتیجه‌گیری

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

برچسب ها: