پژوهشکده زن و خانواده

گفتمان خانواده(بیانیه سال 1391)

این بیانیه با توجه به دو سخنرانی رهبر معظم انقلاب در سال جاری و اشارة ایشان به کلیدواژه‌ای مهم در اصلاح وضعیت زن و خانواده؛ یعنی «ضرورت گفتمان‌سازی» و با توجه به تأثیر گفتمان‌ها در تحولات اجتماعی، به موضوع گفتمان خانواده و ضرورت‌ها و بایسته‌های آن پرداخته است. پیشاپیش باید یادآوری کرد که واژة گفتمان (Discourse) اصطلاحی کم و بیش نوپدید در حوزة جامعه‌شناسی، مطالعات فرهنگی، فلسفة قاره‌ای، زبان‌شناسی و علوم سیاسی است. در کشور ما و در جامعة عمومی نخبگانی، واژة گفتمان به معنای نظام معنایی یا ادبیات مفهومی یا شبکة مفاهیم به کار می‌رود و در این اصطلاح، گفتمان‌سازی به معنای زمینه‌سازی برای شکل‌گیری نظام معنایی و فراگیر شدن آن است.

فهرست مطالب:
پیش‌گفتار
تأثیرات گفتمان
ضرورت گفتمان‌سازی در حوزة زن و خانواده
چرایی گفتمان خانواده
چیستی گفتمان خانواده
گفتمان‌سازی، بایسته‌ها و نبایسته‌ها
. هدایت جریان تولید دانش و معرفت
1.1. ایجاد حلقه‌های پژوهشی پیرامون محور خانواده
1.2. توسعه و تعمیق پژوهش‌های مربوط به خانواده
1.3. توسعة رشتة مطالعات خانواده
1.4. حمایت‌های ویژه از حوزة پژوهش
1.5. تدوین شاخص‌های رشد خانواده
1.6. پیوستن نهادهای علمی و پژوهشی به نهادهای مؤثر در خانواده
1.7. تدوین سند ملی تحکیم خانواده
2. تقویت و هدایت جریان تبلیغی خانواده‌گرا
2.1. تدوین و اجرای دقیق سیاست‌های رسانة ملی
2.2. سیاست‌گذاری مشترک نهادهای تبلیغی دینی
2.3. تشکیل و تقویت سمن‌ها و انجمن‌های خانواده
3. راهبری تحولات عینی
3.1. اصلاح نظام تربیت رسمی
3.2. اصلاح الگوی مشارکت اقتصادی و اجتماعی
3.3. اصلاح استاندارهای کیفیت زندگی و سلامت
3.4. اصلاح نظام حمایت اجتماعی
3.5. اصلاح سیاست‌های جمعیتی
3.6. حمایت از سمن‌های خانواده‌گرا
3.7. تقویت مهارت‌های خانوادگی
سخن اخر
کتابنامه

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

برچسب ها: