پژوهشکده زن و خانواده

تحولات جمعیتی ایران؛ عوامل، پیامدها، راهبردها (بیانیه سال 1392)

این بیانیه، پس از گزارشِ اطّلاعاتی از تحوّلات جمعیتی ایران و اقداماتی که دولت‌ها در زمینة مهار جمعیت انجام‌ داده‌اند، سعی کرده است با نگاهی به عوامل و عناوین هم‌بسته با تحوّلات جمعیتی ایران و پس از ارائه تصویری کوتاه از آیندة جمعیتی و مناسبات خانوادگی وابسته به آن، مخاطب را با فضای معنایی متون اسلامی دربارة جمعیت آشنا کند. در پایان هم، راهبردهایی در این زمینه پیشنهاد شده است.

فهرست مطالب:
پیش‌گفتار
بخش نخست: تحولات جمعیتی ایران و کارهای انجام شده
بخش دوم: زمینه‌ها و عوامل مؤثر در تحولات جمعیتی
1. عوامل فرهنگی
2. عوامل اقتصادی
3. عوامل اجتماعی
بخش سوم: وضعیت ویژة کنونی ایران و تصویر آینده
1. وضعیت ویژة ایران
2. تصویر آینده
بخش چهارم: رویکرد دین به موضوع جمعیت
1. مقدمات و قواعد
2. آموزه‌های دینی دربارة افزایش جمعیت
3. آموزه‌های دینی دربارة کاهش جمعیت
4. حکم اجتماعی اسلام دربارة جمعیت
بخش پنجم: راهبردها
1. اصلاح نظام تربیت
2. اصلاح ساختارهای اقتصادی
3. تدوین پیوست تحلیلی
4. اعمال سیاست‌های تشویقی
5. افزایش آگاهی‌ها و مهارت‌ها
6. تدوین الگوی واگذاری و بهره‌گیری از منابع و امکانات طبیعی و مدیریت نیروی انسانی
سخن پایانی
کتابنامه

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

برچسب ها: