پژوهشکده زن و خانواده

مناسبات حاکمیت و خانواده، ضرورت بازنگری در رویکردها(بیانیه سال 1393)

با وجود موفقیت‌های چشمگیر جامعة ایران در دوران انقلاب اسلامی، تحوّلات خانواده از دهة هفتاد به این سو، در مجموع نگران‌کننده است. بخشی از این تحولات ریشه در عواملی با مقیاس جهانی دارد و با کلیدواژة «جهانی‌شدن» توضیح داده می‌شود، اما می‌توان صورت‌بندی دیگری نیز ارائه‌کرد که بخش قابل توجهی از این تحوّلات را معلول «مناسبات دولت و خانواده» می‌داند.
«دولت به معنای حاکمیت» در اصطلاح مدرن آن گرچه با یک نگاه می‌تواند ظرفیتی در دست نظام ولایی و جامعة اسلامی برای تحقّق بخشی از آرمان‌ها باشد، اما در نگاهی دیگر خود، یک «مسئله» است که می‌تواند در دستیابی به آرمان‌های مورد نظر، نابسامانی ایجاد کند. پس به موضوع دولت و تأثیرات فرهنگی و اجتماعی آن در ایران، باید نگاهی دوباره کرد و نباید تحقّق همة آرمان‌ها را از آن انتظار داشت. می‌توان به مسجد و نهادهای اجتماعی و خانواده به‌عنوان ظرفیت‌های ناشناخته، بیش از گذشته توجّه‌کرد.

فهرست مطالب:
پیش‌گفتار و تبیین موضوع
بخش نخست: توصیف وضعیت
1. مصوّبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
2. مصوّبات مجلس شورای اسلامی
2-1. برنامه‌های توسعه
2-2. دیگر مصوّبات مجلس
3. اقدامات دولت
4. ارزیابی کلّی اقدامات انجام شده
- بخش دوم: دیدگاه‌ها
1. دخالت حداکثری
2. دخالت‌ نکردن
3. دخالت مشروط و محدود
- بخش سوم: بایسته‌ها
1. به‌کارگیری روش‌های مشارکت‌جویانه
2. فرق‌ گذاشتن میان «جهت‌گیری حاکم بر حوزة فرهنگ» با «جهت‌گیری حاکم بر حوزة جزا»
3. فرق گذاشتن میان «خانواده به‌عنوان نهاد» و «خانواده به‌عنوان گروه»
4. کاستن از موانع زیستِ دین‌دارانه
5. تحول در ساختار و وظایف نهادهای پژوهشی
6. تغییر رویکرد مسجد و روحانیت
7. توجّهِ ویژه به بازنمایی خانواده در رسانة ملّی
8. حمایت از نهادهای خانوادگی
- سخن پایانی
- کتابنامه

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

برچسب ها: